فروکــــروم

فروکــــروم

جهت مقاوم سازی فولاد در برابر زنگ زدگی از عنصر کروم استفاده می شود ،که موجب افزایش سختی پذیری فولاد  تا حد بسیاز زیادی می شود، از کروم عنصر فرو کروم تولید می شود . ...